👈🏻اعتماد

👈🏻قول

👈🏻رابطه

👈🏻قلب

زیرا اینها وقتی می‌شکنند صدا ندارند

اما درد بسیاری دارند.

"چارلز دیکنز"